ارتقا مؤلفه‌های تعلق مکانی در طراحی مجتمع‌های مسکونی94

تومان13,000

نتایج نشان میدهد که از بین شش شاخص بدست آمده یعنی تسهیلات و امکانت رفاهی، سازماندهی، کیفیت فضاهای داخلی، تعاملات اجتماعی، نوع دسترسی و دید و منظر تنها دو شاخص نوع دسترسی و دید و منظر می تواند به عنوان عوامل تاثیرگذار در افزایش تعلق به مکان باشد.

 

چکیده

ارتقاء مولفه های محیط زندگی با تعریف عرصه های خصوصی و عمومی و ایجاد سلسه مراتب فضایی میسر می‌شود و عرصه های تعریف شده زندگی نیز ،احساس تعلق به مکان را افزایش میدهد و به محیط‌های مسکونی هویت می بخشد .حال مکان پدیده ایست که انسان در طول زندگی خو به آن معنا بخشیده است و به آن وابسته می شود. وابستگی به مکان از کیفیت فضا و نحوه طراحی متاثر است و افراد طی دوره زمانی خاص آن را می آفرینند. میان وابستگی به مکان و ادراک و شناخت مکان از سوی فرد رابطه مثبت وجود دارد تا آنجا که خود را با آن باز می شناسد . این پژوهش به بررسی رابطه طرح کالبدی و حس تعلق به مکان در بین ساکنین مجتمع‌های مسکونی می پردازد. پس از پرداختن به نظریه های موجود در زمینه تعلق به مکان با استفاده از روش تحقیق کیفی و نتایج حاصل از پیمایش در قالب نمونه موردی، نتایج نشان میدهد که از بین شش شاخص بدست آمده یعنی تسهیلات و امکانت رفاهی، سازماندهی، کیفیت فضاهای داخلی، تعاملات اجتماعی، نوع دسترسی و دید و منظر تنها دو شاخص نوع دسترسی و دید و منظر می تواند به عنوان عوامل تاثیرگذار در افزایش تعلق به مکان باشد.

 

واژگان کلیدی : تعلق به مکان،مجتمع مسکونی،طرح کالبدی

فهرست مطالب

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                 صفحه

 

چكيده 1

 

فصل اول: كليات

1-1-مقدمه 3

1-2- بیان مسئله 3

1-3- سوابق مربوط. 6

1-4- فرضیه‌ها 8

1-5- اهداف تحقيق. 9

1-5-1- هدف اصلی 9

1-5-2- هدف فرعی 9

1-6- هدف كاربردي. 9

1-7- روش تحقيق. 9

1-8- روش گردآوري اطلاعات.. 10

1-9- ابزار گردآوري اطلاعات.. 10

1-10- روش تجزيه و تحليل اطلاعات.. 10

1-11- تعريف واژه‏ها و اصطلاحات فني و تخصصی. 10

1-11-1- حس مکان. 10

1-11-2- خانه ایرانی. 11

1-11-3- مجتمع مسکونی. 11

1-11-4- روان‌شناسی محیطی. 11

1-12- نتیجه‌گیری. 12

 

فصل دوم: مباني نظري

2-1- مقدمه 14

2-2- حس مکان. 15

2-2-1-تعریف حس مکان. 15

2-2-2- حس مكان از ديدگاه پديدار شناسي. 16

2-2-3- حس مكان از ديدگاه روان‌شناسی محيطي. 20

2-2-4- سطوح مختلف حس مكان. 23

2-2-5- عوامل شكل دهنده حس مكان. 25

2-2-5-1- عوامل ادراكي و شناختي. 25

2-2-5-2- عوامل كالبدي. 26

2-3- ابعاد حس مكان در محله هاي مسكوني. 27

2-3-1- شخصيت مكان. 28

2-3-2- دلبستگي به مكان. 29

2-3-3- وابستگي به مكان. 29

2-4- مفهوم حس تعلق در خانه ایرانی. 31

2-5- خانه ايرانی. 31

2-5-1- معماری ایرانی در قالب خانه ايرانی. 33

2-5-2-تجربه حرکت دوری عالم در فضای خانه 37

2-5-3- بازتوليد خانه ايرانی يا تکرار يکسانی بی پايان آپارتمان ها 38

2-5-4- آواهای گمشده خانه ايرانی. 38

2-6- اصول معماری خانه های ایرانی. 42

2-6-1-درونگرایی. 43

2-6-2- پرهیز از بیهودگی. 44

2-6-3- مردم واری (محوری) 45

2-6-4- خودبسندگی. 45

2-6-5- نیارش.. 46

2-7- قسمت های مختلف یک خانه ایرانی و سنتی. 47

2-7-1- سر در ورودی. 48

2-7-2- در ورودی. 48

2-7-3- هشتی‌ها 49

2-7-4- دالان. 50

2-7-5- حیاط. 50

2-7-6- تالار. 52

2-7-7- نشیمن. 53

2-7-8- آشپزخانه 53

2-7-9- توالت و حمام 54

2-7-10-جهت ساخت خانه‌ها 54

2-7-11- گودال باغچه یا باغچال. 54

2-7-12- بام 55

2-7-13- سرابستان. 55

2-7-14- زمستان نشین. 55

2-7-15- تابستان نشین. 56

2-7-16- بهار خواب.. 57

2-7-17- اتاق کرسی. 58

2-7-18- شاه نشین. 59

2-7-19- شوادان. 59

2-7-20- شبستان. 60

2-7-21- اتاق بادگیر. 61

2-7-22- حیاط‌های مرکزی. 62

2-8- محرمیت و امنیت در خانه های ایرانی. 64

2-9- اهمیت به فضا در خانه ایرانی. 65

2-9-1- خلوت در یک خانه ایرانی. 65

2-9-2- مرکزيت.. 66

2-9-3- انعکاس.. 66

2-9-4- هندسه 66

2-9-5- شفافيت و تداوم 67

2-9-6- راز و ابهام 67

2-9-7- تعادل موزون / توازن احساس.. 67

2-10- کارکرد فرهنگ خانه  ایرانی. 69

2-11- مدرنیته و تحول فرهنگی خانه 74

2-12- شهری شدن خانه 75

2-13- جهانی شدن و محلی شدن خانه 77

2-14- مجتمع مسکونی. 79

2-14-1- مجتمع های مسکونی  81

2-14-2- برج. 81

2-15- پیشینه مجتمع های مسکونی. 82

2-16- علت ایجاد مجتمع های مسکونی. 83

2-17- انواع مجتمع های مسکونی. 83

2-18- محیط و  تاثیر آن بر انسان. 85

2-19- تاریخچه روانشناسی محیطی. 86

2-20- ماهیت روان شناسی محیطی. 86

2-21-1- روشها و گرایشها آن. 87

2 -22- ارتباط خانه و روان شناسی محیطی. 88

2-23- نقش طراح (طراحی) شهری در روانشناسی محیط (ارتباط متقابل طراحی شهری و روانشناسی محیطی) 89

2-24- علل و روند ایجاد و توسعه روان شناسی محیطی. 90

2-25- پژوهش در روانشناسی محیطی و علوم رفتاری در رابطه با حرفه طراحی. 91

2-26- بررسی مفاهیمی چند در روان شناسی محیطی در ارتباط با طراحی کالبدی. 92

2-27- ﻣﺎﻫﻴﺖ روانﺷﻨﺎﺳﻲ ﻣﺤﻴﻄﻲ و ﺣﻮزهﻫﺎي ﻛﺎرﻛﺮدي آن. 93

2-28- نتیجه گیری. 96

 

فصل سوم: نمونه موردي (مصاديق)

3-1- مقدمه 98

3-2- خانه عباسیان، خانه محجبه نقاب دار. 98

3-2-1- تاریخچه خانه عباسیان و موقعیت آن. 98

3-2-2- عناصر به وجود آوردنده حس تعلق در بنا 100

3-2-3- بخشهای مختلف بنا 101

3-2-4- دلایل ساخت بنا 108

3-2-5: ورودی بنا 108

3-2-6- سبک و معمار بنا 110

3-2-7- هم رسمی بندی، هم یزدی بندی. 110

3-2-8- از حوضخانه تا بیرونی. 111

3-2-9-  اتاق آینه، اتاق عروس.. 113

3-2-10- عمارتی برای فیلم های تلویزیونی. 114

3-2-11- ویژگی خانه عباسی. 115

3-3- خانه ابراهیم زاده در رشت.. 116

3-3-1- موقعیت بنا و تاریچه آن. 116

3-3-2- مسير دسترسي. 118

3-2-2-1- کوچه های اطراف.. 119

3-3-3- کاربری های اطراف.. 119

3-3-4- مشخصات بنا 120

3-3-5- کارکرد بنا 120

3-3-6- ویژگی های حس مکان در معماری بنا 124

3-3-7- تزئینات بنا 124

3-3-8- ویژگی بنا 125

3-3-9- فضاهای الحاقی به بنا 126

3-3-10- نحوه ي انتقال بار. 127

3-3-11- مواد و مصالح. 127

3-4- خانه عامری ها 129

3-4-1- تاریخچه 129

3-4-2- مساحت خانه 129

3-4-3- مشخصات بنا 129

3-4-3- معماری بنا 130

3-4-4- تحلیل بنا 130

3-5- مجتمع مسکونی. 131

3-5-1- معمار و موقعیت بنا 131

3-5-2- معرفی سایت بنا 131

3-5-3- پیشینه تاریخی منطقه 132

3-5-4- اهداف پروژه و ایده طراح. 132

3-5-5- تفکیک کاربری های مجموعه 133

3-5-6- دسترسی ها 133

3-5-7- ورودی های قسمت مسکونی. 134

3-5-8- پلان های مجتمع مسکونی. 135

3-5-9- پوشش گیاهی. 135

3-5-10- خط آسمان. 136

3-6- نتیجه گیری. 137

 

فصل چهارم: اقليم

4-1- خلاصه 140

4-2- مقدمه 140

4-3- موقعيت جغرافيايي شهر ايلام 141

4-4- موقعيت آب و هوایی شهر ايلام 142

4-4-1-  دما و رطوبت هوا 142

4-4-2- بارندگي. 143

4-4-3- رطوبت نسبی. 143

4-4-4- تابش آفتاب.. 143

4-4-4-1- شرايط حرارتي هوا در فضاهاي آزاد 144

4-4-4-2- شرايط حرارتي هوا در فضاهاي داخلی. 145

4-5- نمودار اولگی و منطقه آسایش.. 146

4-6- جهت استقرار ساختمان. 150

4-6-1- جهت ساختمان و تابش آفتاب.. 150

4-6-2- جهت استقرار ساختمان و وزش باد 150

4-7- راهنماي طراحي اقليمي. 150

4-8- وضعيت ارتباطي استان. 151

4-9- وضعيت خاك وناهمواريهاي ايلام 152

4-10- فعال بودن زمين از نظر زلزله 153

4-11- منابع آبي. 153

4-12- دشتها 154

4-13- نتیجه گیری. 154

 

فصل پنجم: تحليل سايت

5-1- مقدمه 156

5-2- موقعیت سایت.. 156

5-3- جهت حرکت خورشید 157

5-4- آلودگی صوتی. 158

5-5- نقطه مهم طراحی. 158

5-6- کاربری ها و خیابان های اطراف سایت.. 159

5-7- نور و باد مزاحم 159

5-8- ورود و خروج اصلی و فرعی. 160

5-9- گستردگی خطی و عوامل محدود کننده 160

5-10-دید از خارج به داخل و بلعکس.. 161

5-11- دسترسی ها 161

5-12- نتیجه گیری. 162

 

فصل ششم: استانداردها و برنامه فيزيكي

6-1- مقدمه 164

6-2- مجتمع مسکونی. 164

6-2-1- انواع مجتمع های مسکونی. 165

6-3- انواع تراکم در مجتمع های مسکونی. 165

6-3-1- تراکم کم 165

6-3-2- تراکم متوسط. 165

6-3-3- تراکم زياد 166

6-4- فضاهای معماری وانواع آن. 168

6-4-1- فضای اقامت.. 168

6-4-2- فضای اشتغال. 169

6-4-3- فضای تجمع. 169

6-4-4- فضای انبار. 169

6-4-5- فضای آشپزخانه 169

6-4-6- فضای بهداشتی. 169

6-4-7- فضای ارتباط داخلی. 169

6-4-8- فضای تاسیسات.. 169

6-4-9- توقفگاه های وسایل نقلیه 170

6-4-10- فضای توقفگاه وسایل نقلیه در ساختمان. 170

6-5- فضا های باز. 170

6-5-1- حیاط اصلی. 170

6-5-2- حیاط‌های داخلی. 170

6-5-3- حیاط محصور (پاسیو) 170

6-5-4- حیاط محصور( گودال باغچه) 170

6-5-5-حیاط محصور (حیاط مرکزی در ساختمان) 170

6-5-6- بالکن. 171

6-5-7- بالکن کم عرض… 171

6-5-8- مهتابی (تراس) 171

6-5-9- ایوان. 171

6-5-11- فضاهای مشاء. 171

6-5-12- جایگاه امداد رسانی. 171

6-6- تعریف عرصه  و انواع آن در خانه های مسکونی. 171

6-6-1- عرصه زندگی خانوادگی. 173

6-6-2- عرصه زندگی خصوصی و فردی. 173

6-6-3- عرصه پذیرایی و مراسم 173

6-6-4- عرصه خدمات.. 173

6-6-5- عرصه فضاهای باز و حیاط. 173

6-7- عرصه های زندگی خصوصی و فردی. 174

6-7-1- محل استقرار عرصه های خصوصی و فردی. 174

6-8- ابعاد و استانداردهای فضا 175

6-8-1- تالارهای ورودی و دالان ها 175

6-8-2- نشیمن. 175

6-8-2-1- مبلمان نشیمن. 176

6-8-3-فضای پذیرایی. 177

6-8-4- آشپزخانه 178

6-8-4-1- دسترسی آشپزخانه 178

6-8-4-2- سینگ ظرفشویی. 179

6-8-4-3- اجاق گاز. 180

6-8-5- ارتباط فضــای نشیمن با آشپزخانه 181

6-8-6- غذاخوری خانوادگی. 181

6-8-7- اتاق خواب.. 182

6-8-7- 1- اتاق خواب والدین. 182

6-8-7-2- اتاق خواب فرزندان. 183

6-8-8- اتاق مطـــالعه 184

6-8-9- ورودی. 184

6-8-10- سرویس بهداشتی. 184

6-8-11- پارکینگ.. 185

6-8-12- موتورخانه 185

6-8-13- آسانسور. 186

6-9- روابط فضاها 188

6-10- انواع ارتباط بین دو فضا 189

6-10-1- ارتباط نشیمن با دیگر فضاها 193

6-10-2- ارتباط آشپزخانه با فضاهای دیگر. 194

6-10-3- ارتباط فضای خواب با فضاهای دیگر. 194

6-10-4- ارتباط حیاط با فضاهای خانه 195

6-11- چند توصیه در خصوص مسیرهای حرکتی و ارتباط فضاها 197

6-12- سیرکولاسیون (چرخش و حرکت در فضا ) 198

6-13- رعايت محدوديت ارتفاع. 200

6-14- پيش آمدگي ساختماني در گذرها 200

6-15- طراحی فضاهای عمومی واحدهای مسکونی. 201

6-16- ضوابط و مقررات کلی احداث مجتمع های مسکونی. 202

6-17- ضوابط و مقررات تراکم و بلندمرتبه سازي. 203

6-18- ضوابط ساختماني در مجتمع هاي مسکوني. 204

6-19- ضوابط و مقررات نماي شهري. 205

6-20- حدود برنامه فیزیکی. 205

6-21- فضاهای طرح. 205

6-22- زیبایی پیاده رو در شهرک ها 208

6-22-1- مقررات طراحی معابر. 208

6-22-2- مقررات دسترسی. 208

6-22-3- دسترسی گذرگاه ها 208

6-22-4-دسترسی قطعات.. 209

6-23-فاصله محرمیت.. 209

6-24- زمین های قرار گرفته در شیب های کوه 210

6-25- جهت و فاصله بین ساختمانها 214

6-26- انواع مختلف همجواری واحدهای مسکونی. 214

6-27- نتیجه گیری. 215

 

فصل هفتم: روند طراحي

منابع و مآخذ 218

چكيده انگليسي. 220

 فهرست جدول‌ها

عنوان                                                                                                 صفحه

 

جدول 2- 1- خلاصه ای از مفهوم و ابعاد و عوامل حس مکان و نتایج حاصل از آن. 30

جدول 2- 2- مقايسه شکل های حاصل از  همنشينی عناصر نرم و عناصر سخت در تجربه معماری خانه  ايرانی با تجربه ايجاد فضای ساخته شده در ايران امروز. 35

جدول 2-3- بخش های مختلف خانه ایرانی. 63

جدول 2-4- خلاصه مفهوم خانه ایرانی و معماری آن. 78

جدول 2-5-خلاصه ای از مفهوم مسکن و سکونت و نتایج حاصل از آن. 84

جدول 2-6- مفهوم روان شناسی محیطی و نتایج حاصل از آن. 95

جدول 4 –  1- تقسیم بندی ایلام 142

جدول 6-1-حداقل ابعاد و اندازه در فضا های گوناگون. 206

جدول 6-2- – الزامات حداقل فضا در خانه 206

جدول 6-3-  الزامات حداقل فضا در خانه 207

جدول 6-4- الزامات تعویض هوای فضا ها 207

 

 

فهرست شكل‌ها

عنوان                                                                                                 صفحه

 

شکل 2 –  1- مراکز شهری ؛ حس آمیزی مکانی. 16

شکل 2 –  2- تجربه روح حاکم بر مکان در مسجد شیخ لطف‌الله.. 17

شکل 2 –  3- حس تعلق ( مکان دوستی) در خانه‌های تاریخی شیراز در رمان سوشون. 20

شکل 2 –  4- حس مکان در عصر بی مکانی-میدان نقش جهان اصفهان. 21

شکل 2 – 5- ابعاد حس مكان در محله هاي مسكوني. 28

شکل 2 – 6- نسبت طبيعت با انسان در فضای خانه ايرانی. 36

شکل 2- 7- جايگاه تجربه ايجاد فضای ساخته شده در ايران امروز ، در مقايسه با طی طريق معمار ايرانی از حضور مظاهر طبيعت تا حصول هويت سرزمينی و مفاهيم ازلی در معماری خانه 40

شکل 2 –  8- مراتب حضور طبيعت ، در مسير پيش روی تجربه ايجاد فضای ساخته شده در ايران امروز ، در مقايسه با طريق طی شده در تجربه معماری خانه ايرانی. 42

شکل 2 – 9- برش افقي طبقه اول يا همكف خانه گرامي‌در محله سهل ابن علي در يزد 47

شکل 2 – 10- خانه محسن مقدم پسر کوچکتر احتساب الملک شهردار دوره ناصر الدین شاه قاجار. 48

شکل 2- 11- نمونه ای از در های قدیمی در یک خانه ایرانی. 48

شکل 2-  12- نمایش هشتی در فضای معماری. 49

شکل 2-  13- هشتی در هنگام ورود به موزه هنر های معاصر. 49

شکل 2-  14- نمایی از دالان در یک خانه ایرانی. 50

شکل 2 – 15- حیاط نارنجستان. 51

شکل 2-16- تالار و دو راهرو اش در جبهه جنوب شرقي حياط جنوبي يا بزرگ تر خانه گرامي. 52

شکل 2-17-  نمایی از تزیینات اتاق تالار. 53

شکل 2-18-  نمایش مکان تالار در پلان خانه ایرانی. 52

شکل 2-19- نمایی از مطبخ در خانه های قدیم ایرانی. 53

شکل 2-20- گودال باغچه نارنجستان. 54

شکل 2-21- نحوه قرارگیری فضا ها درخانه بروجردي. 56

شکل 2-22- مقطع طولي خانه بروجرديها در كاشان؛ زاويه تابش آفتاب هنگام ظهر در اول تير ماه 79.5 درجه و در اول دي ماه 32.5 درجه است   57

شکل 2-23- مقطع عرضي و نماي تابستان نشين خانه بروجردي ها در كاشان در استان اصفهان. 57

شکل 2-24- بهار خواب نارنجستان. 58

شکل 2- 25-  اتاق کرسی نارنجستان. 59

شکل 2-26-  نمایی از شوادان در خانه های ایرانی. 60

شکل 2-27- نمونه ای از شبستان در مسجد جامع نو. 60

شکل 2-28- شبستان غربي مسجد جمعه اصفهان؛ طاق شبستان از نوع چاربخش است.. 61

شکل 2-29-طرح شماتیک عبور جریان هوا از بادگیر. 61

شکل 2-30- پلان و برش بادگیر در خانه ای در اشكذر یزد 62

شکل 2-31- تصوير سه بعدي خانه گرامي‌در يزد؛ اين خانه سنتي داراي دو حياط مركزي، يك حياط بالاخانه، يك ورودي و دو بادگير است   62

شکل 2-32-   خانه ای تاریخی در تبریز. 71

شکل 2-33- خانه عامری ها در کاشان. 75

شکل 2-34- طراحی شهرک درقسمت شرقی شهر لندن. 80

شکل 2-35-  طراحی شهرک درقسمت شرقی شهر لندن. 80

شکل 2-36- برج بین المللی تهران بزرگ.. 81

شکل 3-1- نمایی از خانه عباسیان. 99

شکل 3- 2- ویژگی ها و عناصر موجود در بنا 101

شکل 3-3- فضای ورودی و حوضچه خانه عباسیان. 108

شکل 3-4- طبقات خانه عباسیان. 109

شکل 3-5- نحو گچ بری های داخلی خانه عباسیان. 110

شکل 3- 6- پلان خانه عباسیان. 111

شکل 3- 7- نمایی از حوض… 112

شکل 3-8- نمای بیرونی خانه عباسیان. 113

شکل 3- 9- آینه کاری در خانه عباسی. 114

شکل 3- 10- نمایی از خانه عباسیان در فیلم 115

شکل 3-11-تصویری از شجرنامه فعلی صاحب خانه 117

شکل 3- 12- بررسي هم جواري ها تا شعاع 200 متري. 117

شکل 3- 13- تصویری از مرکز محله و مسجد محمودآباد 117

شکل 3- 14- مسیرهای دسترسی به منطقه 118

شکل 3-15- تصویری از نمای کوچه های اطراف.. 119

شکل 3- 16- پلان طبقه همکف.. 121

شکل 3-17-پلان طبقه اول. 121

شکل 3- 18- نمای جنوبی خانه 122

شکل 3-  19- نمای شمالی خانه 122

شکل 3- 20-  پرسپکتیو خارجی بنا 123

شکل 3-21- سایت بنا و عناصر آن. 123

شکل 3- 22- قسمت های مختلف بنا 126

شکل 3-23- فضاهای الحاقی به بنا 126

شکل 3-24- نحوه انتقال بار در خانه 127

شکل 3-25 آجرهای مورد استفاده در خانه 128

شکل 3-26- نحوه استفاده از ساروج در داخل بنا 128

شکل 3-27- تصاویری از نمای بنا 131

شکل 3-28- سایت مجموعه مسکونی. 131

شکل 3-29- دید کلی و نقشه هوایی. 132

شکل 3-30- بخش های مختلف بنا 133

شکل 3-31- مسیر دسترسی های پیاده و سواره 133

شکل 3-32- پیاده گذر سرپوشیده در میان بلوک های مسکونی. 134

شکل 3-33- ورودی های قسمت مسکونی. 134

شکل 3-34– پلان طبقات و همکف.. 135

شکل 3-35- پوشش گیاهی در داخل بنا 135

شکل 3-36- خط آسمان بنا 136

شکل 3-37- خط آسمان بنا 136

شکل 4-1- جایگاه استان ایلام در ایران. 141

شکل 4-2- موقعیت خورشید نسبت به زمین طلوع و غروب خورشید در فصل های مختلف.. 143

شکل 4-3- نمودار شاخص زیست اقلیمی. 147

شکل 4-4- آسایش اقلیمی روزانه اردیبهشت ماه 148

شکل 4-5- آسایش اقلیمی روزانه خرداد ماه 148

شکل 4-6- آسایش اقلیمی روزانه اسفند ماه 149

شکل 4-7-   آسایش اقلیمی روزانه مهر ماه 149

شکل 4-8- نقشه ناهمواريها و راههاي ارتباطي استان ايلام 152

شکل 5 –  1- طرح تفضیلی سایت مورد نظر با مقیاس 1:2000. 157

شکل 5-2-جهت حرکت خورشید 157

شکل 5-3- آلودگی صوتی. 158

شکل 5-4- نقطه مهم طراحی در داخل سایت.. 158

شکل 5-5- مشخص کردن کاربری ها و خیابان های اطراف.. 159

شکل 5-6- نور و باد مزاحم 159

شکل 5 -7- ورود و خروج اصلی و فرعی-گره ترافیکی. 160

شکل 5-8- گستردگی خطی سایت.. 160

شکل 5-9- دید از داخل به خارج و بلعکس.. 161

شکل 5-10-دسترسی اصلی و فرعی و پیاده 161

شکل 6-1- جانمايي فضاها در نمونه خانه هاي معاصر. 166

شکل 6-2- جانمايي فضاها در نمونه خانه هاي دوره پهلوي و دهه اول جمهوري اسلامي. 167

شکل 6-3-  ابعاد و فضای رفت و آمد در نشیمن. 176

شکل 6-4- نمونه ای از مبلمان و ابعاد حداقل متوسط) 177

شکل 6-5-  ابعاد و اندازه های مبلمان و اتاق نشیمن) 177

شکل 6-6- ارتباط اندازه های مقیاس انسانی با محیط آشپزخانه و اجاق گاز. 178

شکل 6-7-  ابعاد کابینت و سینک ظرف شویی. 179

شکل 6-8- ابعاد و فصول لازم در فضای کار آشپزخانه 180

شکل 6-9-  نمونه طراحی آشپزخانه 181

شکل 6-10- حداقل فضا ی لازم در یک فضای نهار خوری. 182

شکل 6-11- ابعاد و مبلمان نمونه هایی از اتاق خواب والدین. 182

شکل 6-12- طرح تیپ فضا های لازم برای اتاق خواب های یک تخته -دوتخته 183

شکل 6 –  13- نمونه ای از سرویس های بهداشتی و انواع آن. 185

شکل 6-14- ارتباط بصری آشپزخانه با فضای مجاور. 189

شکل 6-15- فضای ناهارخوری و نشیمن در مجاورت یکدیگر. 189

شکل 6-16- تصویر روابط فضایی. 190

شکل 6-17- میزان ارتباط بین فضا های مسکونی. 191

شکل 6-18- نمودار ارتباطی بین فضا ها و تعیین عرصه ها 192

شکل 6-19-  سازمان دهی نمودار فضاها با توجه به رابطه فضا ها و جهت جغرافیایی و عوامل اثر گذار  192

شکل6-20- ارتباط نشیمن با فضا های دیگر. 193

شکل 6-21-  ارتباط فضای خواب با فضای دیگر. 194

شکل 6-22-  ارتباط حیاط با فضای خانه 196

شکل 6-23-  ارتباط حیاط با فضای خانه 196

شکل 6-24- مسیرها و حرکات ارتباطی در فضای خانه 197

شکل 6-25- مسیر و حرکت در فضا 198

شکل 6-26-  طراحی مناسب مسیر های رفت و آمد 199

شکل 6-27-  طرح نا مناسب مسیر های رفت و آمد 199

×
×

سبد خرید