پایان نامه بررسی سفالینه های گورستان لما با تاکید بر نقوش.docx

تومان10,000

در پژوهش پیش روی به شیوه توصیفی-تحلیلی،سعی بر آن است تا ضمن دسته بندی نقوش سفالینه های لما،به بررسی نقوش و ریشه یابی آنها در باورها و تاثیرات طبیعت بر این نقوش پرداخته شود.

 

چکیده

نوع بشر با تطبیق دادن خود با محیط طبیعی توانست به ادامه بقای بپردازد و در این بین ضمن تاثیر گذاردن و مهار نیروهای طبیعت ،خود نیز متاثر از طبیعت گردد.ازآنجا که بشر تنها هر آنچه  عینی بود و با چشمان خود مشاهده می کرد برایش قابل پذیرش بود ،طبیعت با عناصر گوناگونش برای او تقسیم بندی از چهار عنصر داشت که هرکدام به شیوه علت و معلولی بر یکدیگر و در زندگیش تاثیر گذار بود.

بهره گیری از نقاشی به عنوان یک نمود بصری ،عاملی بود برای بیان روایت زندگی و درک بشر از هرآنچه دیده است.سفالهای منقوش نمونه های تصویری خوبی برای باورها،بیم و امیدها و شکست های بشر در طول تاریخ می باشد.در پژوهش پیش روی به شیوه توصیفی-تحلیلی،سعی بر آن است تا ضمن دسته بندی نقوش سفالینه های لما،به بررسی نقوش و ریشه یابی آنها در باورها و تاثیرات طبیعت بر این نقوش پرداخته شود.

کلید واژگان: (گورستان لما،سفال،نقوش)

فهرست مطالب

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                   صفحه

 

فصل اول: طرح تحقیق…………………………………………………………………………………………..1

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………….2

1-1-بیان مسئله………………………………………………………………………………………………………4

2-1- سئوالات تحقیق……………………………………………………………………………………………….4

3-1-فرضیه ها………………………………………………………………………………………………………..5

4-1-  روش گردآوری اطلاعات و ابزارهای مربوطه…………………………………………………………….5

5-1-شیوه گردآوری اطلاعات…………………………………………………………………………………………5

6-1-ضرورت انجام تحقیق………………………………………………………………………………………….5

7-1- ابزارهای تحقیق……………………………………………………………………………………………….6

8-1-پیشینه تحقیق…………………………………………………………………………………………………6

9-1-  جامعه آماری…………………………………………………………………………………………………..6

فصل دوم:گورستان لما………………………………………………………………………………………….7

1-2- موقعیت جغرافیایی……………………………………………………………………………………………8

2-2- جغرافیای طبیعی…………………………………………………………………………………………….10

3-2- موقعیت تاریخی…………………………………………………………………………………………….12

1-3-2- سلسله های پادشاهی دوره ایلام میانه………………………………………………………………12

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                   صفحه

 

4-2-مشخصات گورهای گورستان لما………………………………………………………………………….13

5-2-تدفین………………………………………………………………………………………………………….15

6-2-اشیاء تدفینی…………………………………………………………………………………………………17

7-2-یافته ها………………………………………………………………………………………………………..18

فصل سوم :سفال های گورستان لما……………………………………………………………………..23

1-3- مشخصات کلی سفالهای لما………………………………………………………………………………24

2-3- دسته بندی ظروف………………………………………………………………………………………….24

1-2-3-طبقه بندی سفالینه های غیر منقوش……………………………………………………………….24

1-1-2-3- سبوی ها…………………………………………………………………………………………………25

2-1-2-3-ساغرها…………………………………………………………………………………………………. 31

3-1-1-2-3-خمره ها………………………………………………………………………………………………33

4-1-1-1-2-3- سرمه دان ها………………………………………………………………………………………35

5-1-1-1-1-2-3-ریتون……………………………………………………………………………………………36

 

 

 

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                   صفحه

 

2-2-3- طبقه بندی سفالینه های منقوش……………………………………………………………………44

1-2-2-3- سبوی و ساغر با نقش هندسی……………………………………………………………………44

2-2-2-3- سبوی و ساغر با نقش خط………………………………………………………………………..56

3-3-الحاقات ظروف………………………………………………………………………………………………58

4-3- جمع بندی نقوش…………………………………………………………………………………………..60

1-4-3-  خط ساده…………………………………………………………………………………………………60

2-4-3- خطوط موازی……………………………………………………………………………………………60

3-4-3- خطوط متقاطع………………………………………………………………………………………….61

4-4-3-  مثلث…………………………………………………………………………………………………….61

4-4-3-  دایره……………………………………………………………………………………………………..61

5-4-3-  مربع و لوزی…………………………………………………………………………………………….61

فصل چهارم: تاثیر باورهای دینی ایلامیان بر نقوش سفالهای لما…………………………….63

1-4- باورهای ایلامیان…………………………………………………………………………………………….64

2-4- ایزدان آب در ایلام…………………………………………………………………………………………68

3-4- نقوش و نمادهای آب در تمدن ایلام……………………………………………………………………73

1-3-4-  نقوش ساده……………………………………………………………………………………………..73

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                   صفحه

 

2-3-4-  نقوش آیینی……………………………………………………………………………………………73

1-2-3-4-  چهار پاره………………………………………………………………………………………………74

2-2-3-4- چهار خانه………………………………………………………………………………………………76

3-2-3-4-  سه گوش های به هم پیوسته………………………………………………………………………..76

4-2-3-4-مار……………………………………………………………………………………………………….78

5-2-3-4-  بز یا گاو…………………………………………………………………………………………………80

4-4-  نقوش پر تکرار نمادین واسطورهای آب و باران لما………………………………………………….82

5-4-  نمادشناسی وتحلیل نقوش سفالینه های لما…………………………………………………………83

فصل پنجم: تاثیر طبیعت بر نقوش لما………………………………………………………………….88

1-5- تاثیر پذیری از طبیعت…………………………………………………………………………………….89

2-5-عناصر طبیعت در منطقه لما……………………………………………………………………………..92

1-2-5-  پوشش گیاهی………………………………………………………………………………………….93

2-2-5- کوه………………………………………………………………………………………………………..93

3-2-5-  رودخانه…………………………………………………………………………………………………93

4-2-5- زمین زراعی…………………………………………………………………………………………….94

5-2-5- موجود زنده…………………………………………………………………………………………….95

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                   صفحه

 

3-5-بررسی و تحلیل نقوش لما بر اساس طبیعت…………………………………………………………..96

4-5- جمع بندی کلی نقوش نمادین طبیعت لما…………………………………………………………….98

فصل ششمنتیجه گیری……………………………………………………………………………………99

فهرست منابع و مآخذ………………………………………………………………………………………..102

  1. مقالات فارسی………………………………………………………………………………………………102
  2. کتب فارسی …………………………………………………………………………………………………103

4.سایت ها………………………………………………………………………………………………………..105

پیوستها  ………………………………………………………………………………………………………….106

پیوست1.فیش های کد گذاری شده سفالهای خط دار لما …………………………………………………106

پیوست 2.فیش های کد گذاری شده خمره های گورستان لما……………………………………………110

پیوست3.فیش های کد گذاری شده ظروف آشپزخانه ای…………………………………………………111

پیوست 4.فیش های کد گذاری شده کاسه های گورستان لما……………………………………………112

چکیده به زبان انگلیسی……………………………………………………………………………………114

شناسنامه به زبان انگلیسی……………………………………………………………………………….115

 

 

فهرست تصاویر

عنوان                                                                                                                   صفحه

 

تصویر1-2،چشم انداز دره ی رود بشار…………………………………………………………………..9

تصویر 2-2، نمای عمومی از گورستان لما………………………………………………………………10

تصویر 3-2، نمایی از گورستان لما و تلاش گروه باستان شناسی…………………………….11

تصویر 4-2، گور 11 ، گورستان لما………………………………………………………………………..14

تصویر 5-2،نحوه پوشاندن ورودی گور با تخته سنگ…………………………………………….14

تصویر 6-2،نحوه چیدمان تخته سنگ ها برای ایجاد سقف…………………………………….14

تصویر 7-2، نحوه چیدمان تخته سنگ ها برای ایجاد سقف……………………………………14

تصویر 8-2،  اشیای داخل یکی از گورهای لما……………………………………………………….16

تصویر 9-2،گور مربوط به کودکان گورستان لما…………………………………………………….16

تصویر 10-2، نحوه چینش اشیای تدفینی در یکی از گورهای لما…………………………….17

تصویر11-2،نحوه چینش اشیای تدفینی در یکی از گورهای لما………………………………17

تصویر12-2،  نحوه تدفین و قرار گیری سفال دریکی از گورهای لما………………………..17

تصویر 13-2،  مجموعه ظروف سفالی گورشماره 37………………………………………………18

تصویر 14-2، ظروف سفالی گوناگون لما………………………………………………………………..18

تصویر 15-2، تصویر سوزن های مفرغی مکشوف از گورستان لما……………………………20

تصویر 16-2،دستبند های مفرغی مکشوف از گورستان لما……………………………………20

فهرست تصاویر

عنوان                                                                                                                   صفحه

 

تصویر 17-2،یک نمونه دستبند مفرغی مکشوف از گورستان لما……………………………20

تصویر 18-2،انواع سرپیکان ها و سرنیزه های مفرغی لما………………………………………21

تصویر 19-2،انواع سرپیکان ها و سرنیزه های مفرغی لما………………………………………21

تصویر 20-2، انواع ظروف مفرغی لما……………………………………………………………………21

تصویر 21-2،مهره های تزیینی عقیق و مفرغ مکشوف از لما………………………………….22

تصویر 22-2،سنگ چاغو تیز کن مکشوف از لما……………………………………………………22

تصویر23-2،کاسه مرمری مکشوف از لما……………………………………………………………..22

تصویر 1-3،سبوی گردن باریک الف/ 76……………………………………………………………..25

تصویر 2-3،  سبوی گردن باریک الف/83……………………………………………………………25

تصویر 3-3، سبوی گردن باریک الف/120……………………………………………………………25

تصویر 4-3،سبوی گردن باریک الف/109……………………………………………………………..25

تصویر 5-3سبوی متوسط الف/8…………………………………………………………………………25

تصویر 6-3،سبوی متوسط الف/9………………………………………………………………………..25

تصویر 7-3،سبوی متوسط الف/25……………………………………………………………………..25

تصویر 8-3،سبوی متوسط الف/12………………………………………………………………………26

تصویر 9-3،سبوی متوسط الف/25………………………………………………………………………26

فهرست تصاویر

عنوان                                                                                                                   صفحه

 

تصویر 10-3،سبوی متوسط الف/9……………………………………………………………………….27

تصویر 11-3،سبوی متوسط الف/8……………………………………………………………………….27

تصویر 12-3،سبوی متوسط الف/13…………………………………………………………………….27

تصویر 13-3،سبوی متوسط الف/15…………………………………………………………………….27

تصویر 14-3،سبوی متوسط الف/26…………………………………………………………………….27

تصویر 15-3،سبوی متوسط الف/27……………………………………………………………………27

تصویر 16-3،سبوی متوسط الف/28…………………………………………………………………….27

تصویر 17-3،سبوی متوسط الف/38……………………………………………………………………27

تصویر 18-3،سبوی متوسط الف/40…………………………………………………………………….27

تصویر 19-3،سبوی متوسط الف/41……………………………………………………………………..27

تصویر 20-3،سبوی متوسط الف/43……………………………………………………………………27

تصویر 21-3،سبوی متوسط الف/44…………………………………………………………………….27

تصویر 22-3،سبوی متوسط الف/29……………………………………………………………………27

تصویر 23-3،سبوی متوسط الف/92……………………………………………………………………27

تصویر 24-3،سبوی متوسط الف/94……………………………………………………………………27

تصویر 25-3،سبوی متوسط الف/18……………………………………………………………………27

فهرست تصاویر

عنوان                                                                                                                   صفحه

 

تصویر 27-3،سبوی متوسط الف/98……………………………………………………………………27

تصویر 27-3،سبوی متوسط الف/80……………………………………………………………………27

تصویر 28-3،سبوی متوسط الف/48…………………………………………………………………..27

تصویر 29-3،سبوی متوسط الف/58……………………………………………………………………27

تصویر 30-3،سبوی متوسط الف/63……………………………………………………………………27

تصویر 31-3،سبوی متوسط الف/64…………………………………………………………………….27

تصویر 32-3، سبوی بزرگ الف/47…………………………………………………………………….29

تصویر 33-3، سبوی بزرگ الف/36…………………………………………………………………….29

تصویر 34-3،سبوی بزرگ الف/126…………………………………………………………………….29

تصویر 35-3، سبوی بزرگ الف/65…………………………………………………………………….29

تصویر 36-3، سبوی بزرگ الف/78…………………………………………………………………….29

تصویر 37-3، سبوی بزرگ الف/79…………………………………………………………………….29

تصویر 38-3 ، سبوی بزرگ الف/108………………………………………………………………….29

تصویر 39-3،سبوی بزرگ الف/90………………………………………………………………………29

تصویر 40-3،سبوی بزرگ الف/42………………………………………………………………………29

تصویر 41-3، سبوی بزرگ الف/………………………………………………………………………….29

فهرست تصاویر

عنوان                                                                                                                   صفحه

 

تصویر 42-3،سبوی بزرگ الف/118…………………………………………………………………….29

تصویر 43-3،سبوی بزرگ الف/119…………………………………………………………………….29

تصویر 44-3،سبوی بزرگ الف/37……………………………………………………………………..29

تصویر 45-3،سبوی بزرگ الف/127…………………………………………………………………….29

تصویر 46-3،ساغرالف/60………………………………………………………………………………….31

تصویر 47-3،ساغرالف/61………………………………………………………………………………….31

تصویر 48-3،ساغرالف/62…………………………………………………………………………………31

تصویر 49-3،ساغرالف/69………………………………………………………………………………….31

تصویر 50-3،ساغرالف/17…………………………………………………………………………………..31

تصویر 51-3،ساغرالف/123………………………………………………………………………………..31

تصویر 52-3،خمره الف/17…………………………………………………………………………………33

تصویر 53-3،خمره الف/19………………………………………………………………………………..33

تصویر 54-3،خمره الف/20…………………………………………………………………………………33

تصویر 55-3،خمره الف/21…………………………………………………………………………………33

تصویر 56-3،خمره الف/22………………………………………………………………………………..34

تصویر 57-3،خمره الف/23……………………………………………………………………………….34

فهرست تصاویر

عنوان                                                                                                                   صفحه

 

تصویر 58-3،خمره الف/31………………………………………………………………………………..34

تصویر 59-3،خمره الف/33……………………………………………………………………………….34

تصویر 60-3، خمره الف/55……………………………………………………………………………….34

تصویر 61-3، خمره الف/75……………………………………………………………………………….34

تصویر 62-3،سرمه دان پ/9………………………………………………………………………………35

تصویر 63-3،سرمه دان پ/10…………………………………………………………………………….35

تصویر 64-3،سرمه دان پ/11…………………………………………………………………………….35

تصویر 65-3،سرمه دان پ/12…………………………………………………………………………….35

تصویر 66-3،ریتون ب/42…………………………………………………………………………………36

تصویر 67-3،ظرف آشپزخانه ای الف/7………………………………………………………………37

تصویر 68-3،ظرف آشپزخانه ای الف/11……………………………………………………………..37

تصویر 69-3،ظرف آشپزخانه ای الف/16……………………………………………………………..37

تصویر 70-3،ظرف آشپزخانه ای الف/30……………………………………………………………..37

تصویر 71-3،ظرف آشپزخانه ای الف/35…………………………………………………………….37

تصویر 72-3،ظرف آشپزخانه ای الف/59…………………………………………………………….37

تصویر 73-3،پارچ لوله دارالف/4………………………………………………………………………..38

فهرست تصاویر

عنوان                                                                                                                   صفحه

 

تصویر 74-3،پارچ لوله دارالف/39………………………………………………………………………38

تصویر 75-3،پارچ لوله دارالف/85……………………………………………………………………..38

تصویر 76-3،پارچ لوله دارالف/51………………………………………………………………………38

تصویر 77-3،پارچ لوله دارالف/52……………………………………………………………………..38

تصویر 78-3،پارچ لوله دارالف/70………………………………………………………………………38

تصویر 79-3،پارچ لوله دارالف/110………………………………………………………………………39

تصویر 80-3،پارچ لوله دارالف/112………………………………………………………………………39

تصویر 81-3،پارچ گردن باریک الف/ا………………………………………………………………….39

تصویر  82-3،پارچ گردن باریک الف/3……………………………………………………………….39

تصویر 83-3،پارچ گردن باریک الف/87……………………………………………………………..39

تصویر 84-3،پارچ گردن باریک الف/77……………………………………………………………..39

تصویر85-3،پارچ گردن باریک الف/81……………………………………………………………….39

تصویر 86-3، پارچ گردن باریک الف/82…………………………………………………………….39

تصویر 87-3، پارچ دهانه گشاد الف/95………………………………………………………………39

تصویر 88-3،  پارچ دهانه گشاد الف/96……………………………………………………………..39

تصویر 89-3،پارچ دهانه گشاد الف/6………………………………………………………………….39

فهرست تصاویر

عنوان                                                                                                                   صفحه

 

تصویر 90-3،پارچ دهانه گشاد الف/97………………………………………………………………..39

تصویر 91-3،پارچ دهانه گشاد الف/102………………………………………………………………..39

تصویر 92-3، پارچ دهانه گشاد الف/105………………………………………………………………39

تصویر 93-3،  پارچ دهانه گشاد الف/111……………………………………………………………..39

تصویر 4-94،  پارچ دهانه گشاد الف/112……………………………………………………………..39

تصویر 95-3،  پارچ دهانه گشاد الف/86……………………………………………………………..39

تصویر 95-3، پارچ دهانه گشاد الف/115……………………………………………………………..39

تصویر 97-3، پارچ دهانه گشاد الف/116………………………………………………………………39

تصویر 98-3، پارچ دهانه گشاد الف/117……………………………………………………………..39

تصویر 99-3، پارچ دهانه گشاد الف/121………………………………………………………………39

تصویر 100-3، پارچ دهانه گشاد الف/53………………………………………………………………39

تصویر 101-3،  پارچ دهانه گشاد الف/56……………………………………………………………..39

تصویر102-3،پارچ دهانه گشاد الف/46………………………………………………………………..39

تصویر 103-3، پارچ دهانه گشاد الف/34……………………………………………………………..39

تصویر 104-3،  پارچ دهانه گشاد الف/125……………………………………………………………39

تصویر105-3، کاسه الف/49………………………………………………………………………………..42

فهرست تصاویر

عنوان                                                                                                                   صفحه

 

تصویر 106-3، کاسه الف/124……………………………………………………………………………..43

تصویر 107-3،کاسه الف/5………………………………………………………………………………….42

تصویر 108-3،کاسه الف/73……………………………………………………………………………….42

تصویر 109-3،کاسه الف/74………………………………………………………………………………..42

تصویر 110-3،کاسه الف/91…………………………………………………………………………………42

تصویر 111-3، کاسه الف/100……………………………………………………………………………….42

تصویر 112-3،  کاسه الف/107…………………………………………………………………………….42

تصویر 113-3،  کاسه الف/114…………………………………………………………………………….42

تصویر 114-3،  کاسه الف/93……………………………………………………………………………. 42

تصویر115-3، سبوی ب/22…………………………………………………………………………………44

تصویر116-3،سبوی پ/3…………………………………………………………………………………..53

تصویر 117-3، ظرف خط دار لما،ب/43………………………………………………………………..56

تصویر 118-3، ظرف خط دار لما ب/45………………………………………………………………..56

تصویر 119-3،  ظرف خط دار لما ب/46……………………………………………………………….56

تصویر 120-3، ظرف خط دار لما،ب/47………………………………………………………………..56

تصویر 121-3،ظرف خط دار لما،  ب/52……………………………………………………………….56

فهرست تصاویر

عنوان                                                                                                                   صفحه

 

تصویر 122-3،ظرف خط دار لما، ب/44………………………………………………………………..56

تصویر 123-3،ظرف خط دار لما ،ب/56……………………………………………………………….56

تصویر 124-3،ظرف خط دار لما،ب/46…………………………………………………………………56

تصویر 125-3،ظرف خط دار لما ،ب/50………………………………………………………………..56

تصویر 126-3،ظرف خط دار لما ،ب/57……………………………………………………………….56

تصویر 127-3،ظرف خط دار لما،ب/58………………………………………………………………..56

تصویر 128-3،ظرف خط دار لما،ب/55………………………………………………………………..65

تصویر 129-3،ظرف خط دار لما،ب/59………………………………………………………………..65

تصویر130-3، ظرف خط دار لما،ب/ 44………………………………………………………………..56

تصویر 131-3،ظرف خط دار لما،ب/48 ………………………………………………………………..56

تصویر132-3،ظرف خط دار لما،ب/5 …………………………………………………………………..56

تصویر133-3،ظرف خط دار لما،ب/54 ………………………………………………………………..56

تصویر 1-4، تندیس ملکه ناپیر آسو ،ارگ شوش،قرن سیزدهم ق.م……………………….68

تصویر 2-4، نقش برجسته کورانگان.فهلیان فارس ———————-68

تصویر3-4،  الهه آب قسمتی از لوحه سنگی اونتاش گال،1300ق.م.شوش ……………..69

 

فهرست تصاویر

عنوان                                                                                                                   صفحه

 

تصویر 4-4،بخشی ازحوض آیینی که موجوداتی با سر بز کوهی و دم ماهی را

نمایش می دهد،سنگ آهک،دوره ایلام میانی(1100-1500ق.م)شوش………………………70

تصویر 5-4، سیت شمشی، ماکت باستانی مفرغی یک معبد :،ایلام،موزه لوور…………70

تصویر 6-4، پیکره زنماهی ، دوره ایلام میانی،1200-1450ق.م، جنوب غربی ایران،نزدیک سروک…………………………………………………………………………………………..70

تصویر 7-4،پیکره ی یک زن از شوش، از هزاره سوم پیش از میلاد،گواهی برای ایزدبانوی باروری و زایش یا ناهید………………………………………………………………………..72

تصویر 8-4،ظرفی از هزاره چهارم پیش از میلاد،  از شوش……………………………………74

تصویر 9-4، سبوی شماره ب/13،گورستان لما،دارای نقش چهار پاره……………………..75

تصویر 10-4بشقاب ته گود،از شوش…………………………………………………………………….75

تصویر 11-4، ظرف سفالین کوچک ،با نقوش چهار خانه…………………………………………76

تصویر 12-4، جام پ/2، گورستان لما،مزین به نقش چهار خانه………………………………76

تصویر 13-4، سبوی ب/41،گورستان لما،مزین به نقش چهار خانه………………………….76

تصویر 14-4، قسمتی از نقش فرش پازیریک……………………………………………………….77

تصویر 15-4، لیوان،سفال منقوش شوش،دوره اول،3500ق.م،موزه لوور………………….77

تصویر 16-4، ظرفی از هزاره چهارم پیش از میلاد،  از شوش…………………………………79

تصویر 17-4، سفال سیلک،چهار هزار سال پیش،موزه لندن………………………………….79

فهرست تصاویر

عنوان                                                                                                                   صفحه

 

تصویر 18-4، سبوی شماره ب/10، نقش جناغی مار………………………………………………79

تصویر 19-4، ریتون سیمین به شکل گاو زانو زده که جامی در دست دارد،دوره عیلامی مقدم،امریکا موزه متروپولیتن نیویورک………………………………………………………………80

تصویر 20-4 تندیس زرین از یک ایزد شاخدار،تمدن ایلام،2000سال پیش از میلاد مسیح،ژاپنموزه میهو در ایالت شیگا………………………………………………………………….80

تصویر 21-4، جام سفالین شوش با نقش بز کوهی،محل کشف تپه آکروپول شوش،هزاره چهارم پیش از میلاد(دوره عیلامی مقدم)،محل نگهداری موزه لوور

پاریس……………………………………………………………………………………………………………….81

تصویر 22-4،سفال منقوش شوش،هزاره سوم پیش از میلاد،ماخذ:اقتداری

 ،1388 :1281…………………………………………………………………………………………………….81

تصویر 23-4،سبوی شماره ب/41،نقش مثلث پروانه ای ،ماخذ :آرشیو موزه

یاسوج……………………………………………………………………………………………………………….81

تصویر1-5،نقش کوه و پرنده(نمادهای آب و باران،تپه گیان نهاوند، هزاره سوم ق.م..93

تصویر 2-5، نقوش خطی لما ، نمونه مثلث…………………………………………………………..93

تصویر3-5، نقوش خطی لما ،نمونه مثلث…………………………………………………………….93

تصویر4-5،نقوش خطی لما ،نمونه خطوط…………………………………………………………….94

تصویر 5-5، نقوش خطی لما ،نمونه خطوط………………………………………………………….94

فهرست تصاویر

عنوان                                                                                                                   صفحه

 

تصویر 6-5، نقوش خطی لما ،نمونه خطوط…………………………………………………………..94

تصویر 7-5، نقوش خطی لما ،نمونه مربع…………………………………………………………….94

تصویر8-5 ،نقوش خطی لما ،نمونه مربع……………………………………………………………..94

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست جداول

عنوان                                                                                                                   صفحه

 

 1-3، فرم سبوی های گردن باریک………………………………………………………………………26

2-3،  فرم سبوی های متوسط…………………………………………………………………………….28

3-3،  فرم سبوی های بزرگ……………………………………………………………………………….30

4-3،ویژگی سبوی های گورستان لما…………………………………………………………………..31

5-3،فرم ساغرهای گورستان لما…………………………………………………………………………32

6-3،ویژگی ساغرهای گورستان لما…………………………………………………………………….33

 7-3،فرم خمره های گورستان لما……………………………………………………………………….34

8-3، ویژگی خمره های لما…………………………………………………………………………………35

9-3، فرم ظروف آشپزخانه ای…………………………………………………………………………….37

10-3،  ویژگی ظروف آشپزخانه ای………………………………………………………………………38

11-3،فرم پارچ های گورستان لما…………………………………………………………………………40

12-3، ویژگی پارچ های لما…………………………………………………………………………………41

13-3،فرم کاسه های گورستان لما………………………………………………………………………43

14-3،ویژگی کاسه های گورستان لما…………………………………………………………………..43

15-3،الحاقات تزیینی ظروف گورستان لما…………………………………………………………..45

 

فهرست جداول

عنوان                                                                                                                   صفحه

 

16-3،الحاقات دسته ظروف گورستان لما……………………………………………………………..46

17-3، الحاقات پایه ظروف گورستان لما………………………………………………………………47

18-3،بررسی نقوش موجود بر روی سبوی های لما……………………………………………….48

19-3، بررسی نقوش موجود بر روی سبوی های لما……………………………………………. 49

20-3، بررسی نقوش موجود بر روی سبوی های لما……………………………………………….50

21-3، بررسی نقوش موجود بر روی سبوی های لما………………………………………………51

22-3 ،  بررسی نقوش موجود بر روی سبوی های لما……………………………………………52

23-3، بررسی نقوش موجود بر روی سبوی های لما………………………………………………54

24-3،  بررسی نقوش موجود بر روی سبوی های لما……………………………………………..55

25-3،بررسی نقوش موجود بر روی سبوی های لما……………………………………………….55

26-3،بررسی نقوش موجود بر روی سبوی های گورستان لما………………………………..58

27-3، بررسی نقوش موجود بر روی سبوی های گورستان لما……………………………….59

28-3،ویژگی سفال های خط دار…………………………………………………………………………60

29-3 ، نقوش سفالینه های گورستان لما……………………………………………………………..62

30-3،  نقوش سفالینه های گورستان لما……………………………………………………………..62

1-4،بررسی نمادهای آیینی تیر و ناهید در سفال های لما………………………………………82

فهرست جداول

عنوان                                                                                                                   صفحه

 

2-4، بررسی نقوش نمادین سبوی ب/9……………………………………………………………….83

3-4،بررسی نقوش نمادین سبوی ب/11  ……………………………………………………………..84

4-4،بررسی نقوش نمادین سبوی ب/12 ……………………………………………………………..85

5-4،بررسی نقوش نمادین سبوی ب/ 19……………………………………………………………..86

6-4،بررسی نقوش نمادین سبوی پ/8………………………………………………………………..87

1-5،بررسی نقوش انتزاعی سبوی ب/41……………………………………………………………..95

2-5،برسی نقوش سبوی ب/1 با توجه به عناصر طبیعت………………………………………..96

3-5،  برسی نقوش سبوی ب/2 با توجه به عناصر طبیعت……………………………………..97

4-5،برسی نقوش سبوی ب/3با توجه به عناصر طبیعت………………………………………..97

5-5 ،نماد شناسی عناصر طبیعت در نقوش سفالهای گورستان لما………………………..98

 

 

 

 

 

 

فهرست نقشه

عنوان                                                                                                                   صفحه

 

نقشه 1-2،موقعیت گورستان لما در استان کهگیلویه و بویر احمد……………………………10

×
×

سبد خرید