پایان نامه شناسایی فنوتیبی و ژنوتیبی مقاومت نسبت به متی سیلین در جدایه¬های استافیلوکوکوس کوآگولاز منفی بدست آمده از موارد ورم پستان تحت بالینی در میش94

تومان17,000

پایان نامه کارشناسی ارشد ایمنی شناسی دانشکده دامپزشکی، گروه میکروبیولوژی

تعداد صفحات : 92 صفحه

 

 

توضیحات

چکیده

ورم پستان تحت بالینی از نظر اقتصادی و بهداشت جامعه اهمیت خیلی زیادی دارد. استافیلوکوکوس­های کوآگولاز منفی (CoNS[1]) از عوامل باکتریایی مهم در ایجاد ورم پستان تحت بالینی گوسفند به شمار می­آیند. با توجه به افزایش مقاومت نسبت به متی­سیلین در بین CoNSها و احتمال انتقال این مقاومت به گونه­های کوآگولاز مثبت استافیلوکوکوس­ها، تشخیص صحیح و سریع این نوع مقاومت در بین این اجرام ضروری به نظر می­آید. در این مطالعه16 ایزوله  CoNSکه از نمونه­های شیر گوسفند مبتلا به ورم پستان تحت بالینی جدا شده بودند با استفاده از تست­های بیوشیمیایی و مولکولی (بواسطه ژن gap) شناسایی شدند. در ابتدا مقاومت ژنوتیپیCoNSها نسبت به متی­سیلین با شناسایی ژن mecA انجام گرفت. و در ادامه  با استفاده از روش اگزاسیلین و سفوکسیتین دیسک دیفیوژن مقاومت فنوتیپی آنها نسبت به آنتی بیوتیک مذکور در محیط مولر هینتون آگار حاوی 2 درصد NaCl و بدون  NaClبررسی شد. نتایج نشان داد که هیچ کدام از 16 جدایه مورد بررسی واجد ژن mecA نبوده اما از نظر فنوتیپی همه جدایه­ها در محیط مولرهینتون آگار فاقد NaCl نسبت به اگزاسیلین مقاوم بودند اما در محیط حاوی 2 درصد NaCl، 2 جدایه (استافیلوکوکوس زایلوسوس[2]و استافیلوکوکوس اکوروم[3]) حساسیت نشان داد. همچنین همه 16 جدایه مورد بررسی در همه حالات نسبت به آنتی­بیوتیک سفوکستین حساس بودند. در مطالعه حاضر هیچکدام از گونه های CoNS دارای ژن mecA نبوده واین موضوع به نحوی یک یافته امیدوارکننده برای درمان ورم پستان تحت بالینی ناشی از این باکتری­ها به نظر می­آید.  همچنین براساس نتایج حاصل از این مطالعه روش سفوکسیتین دیسک دیفیوژن برای بررسی مقاومت فنوتیپی نسبت به متی­سیلین با نتایج حاصل از بررسی ژن mecA برای CoNSها مطابقت داشت. با اینحال وجود مقاومت فنوتیپی نسبت به اگزاسیلین می تواند زنگ خطری برای مواجهه با گونه­های مقاوم به آنتی­بیوتیک­ها در آینده ­باشد.

کلمات کلیدی: استافیلوکوکوس­های کوآگولاز منفی، ورم پستان تحت بالینی، مقاومت به متی­سیلین

 

فهرست مطالب

فصل اول مقدمه. 1

مقدمه: 2

فصل دوم کلیات 4

2-1- تعریف ورم پستان : 5

2-2- عوامل میکروبی دخیل در ورم پستان: 5

2-2-1- اجرام بیماریزای  اصلی: 5

2-2-2- اجرام بیماریزای غیر اصلی: 9

2-2-3- اجرام بیماریزای غیر معمول: 13

2-3-  تقسیم بندی ورم پستان: 14

2-3-1-فرم بالینی: 15

2-3-2- فرم تحت بالینی: 15

2-3-3- فرم مزمن: 15

2-4- تشخیص ورم پستان: 16

2-5- کنترل ورم پستان: 18

2-5-1- واکسیناسیون: 19

2-5-2- درمان: 19

2-6- مقاومت دارویی: 21

2-6-1- تعريف مقاومت: 21

2-6-2- انواع مقاومت دارويي: 21

2-6-3- مکانيسم‌هاي مقاومت دارويي: 22

2-6-4-کنترل مقاومت در برابر آنتي بيوتيک‌ها: 23

2-6-5- ظهور مقاومت به متی سیلین: 24

2-7- روشهای بررسی مقاومت آنتی بیوتیکی در  استافیلوکوکوس ها: 26

فصل سوم مواد و روش کار 5

3-1- وسایل ومواد لازم. 30

3-2- روش تهیه محلول ها و مواد مصرفی: 32

3-3- روش کار: 33

3-3-1- نمونه گیری، جداسازی و شناسایی گونه استافیلوکوکوس های کوآگولاز منفی: 33

3-3-2- انجام تستهای بیوشیمیایی جهت تأیید استافیلوکوکوس های کوآگولاز منفی: 33

3-3-3- استخراج DNA: 34

3-3-4- تشخيص مولكولي جدايه‌هاي استافيلوكوكوس با استفاده از تكثير ژن gap: 34

3-3-5- تعيين فنوتیپی مقاومت نسبت به متی سیلین: 35

3-3-6- تعيين ژنوتیپی مقاومت به متی سیلین: 36

3-3-7- الكتروفورز محصول PCR : 37

فصل چهارم نتایج.. 38

4-1- شناسايي بیوشیمیایی جدايه‌هاي استافيلوكوكوس: 39

4-2- تشخیص مولکولی جدایههای استافیلوکوکوس توسط ژن gap: 41

4-3- توزیع جغرافیایی گونههای استافیلوکوکوس کوآگولاز منفی در استان: 42

4-4- نتایج مقاومت نسبت به متی سیلین با روش اگزاسیلین دیسک دیفیوژن: 42

4-5- نتایج مقاومت نسبت به متی سیلین با روش سفوکسیتین دیسک دیفیوژن: 44

4-6- نتایج شناسایی و حضور ژن mecA با استفاده از روش PCR: 46

فصل پنجم بحث، نتیجه گیری و پیشنهادات.. 47

بحث و نتیجه گیری: 48

نتیجه گیری: 53

پیشنهادات: 53

فصل ششم منابع. 54

 

فهرست جداول

جدول 3-1: توالی پرایمرهای ژنgap. 35

جدول 3-2: توالی پرایمرهای ژن mecA. 36

جدول 4-1: ویژگی­های بیوشیمیایی گونه های استافیلوکوکوس کوآگولاز منفی. 39

جدول4-2: توزیع جغرافیایی CoNSها در نمونه های شیر گوسفندان آذربایجان غربی. 42

جدول4-3: تفسير قطر هاله مهار رشد مربوط به هریک از دیسک­های آنتی بیوتیکی اگزاسیلین وسفوکسیتین. 43

جدول4-4: نتایج مقاومت نسبت به متی­سیلین با روش اگزاسیلین دیسک دیفیوژن. 43

جدول4-5: نتایج حساسیت نسبت به متی­سیلین با روش سفوکسیتین دیسک دیفیوژن. 44

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست اشکال

شکل 2-1:  نمای کلی از عوامل ایجاد کننده ورم پستان در دامها 14

شکل 2-2: تشابه شکلی متی­سیلین با ساختمان د-آلانین د-آلانین موجود در پپتیدوگلیکان. 24

شکل 2-3: شکستن حلقه بتالاکتام، توسط آنزیم بتالاکتاماز 25

شکل 4-1:  رنگ آمیزی گرم از کشت 24 ساعته جدایه استافیلوکوکوس در محیط TSA. 40

شکل 4-2: کشت 24 ساعته S.aureus و S.xylosus در محیط کشت مانیتول سالت آگار 40

شکل 4-3: الکتروفورز ژل آگارز 1 درصد برای محصول تکثیر یافته ژن gap. 41

شکل 4-4: تست بررسی مقاومت نسبت به اگزاسیلین و سفوکسیتین به روش دیسک دیفیوژن. 45

شکل 4-5: تست بررسی مقاومت نسبت به اگزاسیلین و سفوکسیتین به روش دیسک دیفیوژن در استافیلوکوکوس اکوئوروم  45

شکل 4-6: الکتروفورز ژل آگارز 1 درصد برای محصول تکثیر یافته ژن mecA. 46

 

 

 

[1]Coagulase-negative staphylococci

[2]S. xylosus

[3]S. equorum

×
×

سبد خرید