پایان نامه تاثیر کشت همزمان سلول های مزانشیمال تیمار شده با کافئین بر روی قابلیت فاگوسیتوز و انفجار تنفسی نوتروفیل های خون محیطی در رت

تومان12,000

پایان نامه کارشناسی ارشد ایمنی شناسی دانشکده دامپزشکی، گروه میکروبیولوژی

تعداد صفحات : 92 صفحه

 

 

توضیحات

 

چکیده فارسی پایان نامه کارشناسی ارشد ایمنی شناسی به شماره ۳۱۲-2د دانشگاه ارومیه، دانشکده دامپزشکی، گروه میکروبیولوژی

 

مشخص شده است که سلول های بنیادی مزانشیمال قادر به بیان برخی از تحت واحدهای گیرنده های آدنوزینی می باشد. در عین حال عملکرد متقابل سلول های مزانشیمال و سلول های نوتروفیل نیز در تحقیقات قبلی نشان داده شده است. هدف از مطالعه حاضر تعیین اثرات کافئین بر روی عملکرد متقابل سلول های بنیادی مزانشیمال بر روی نوتروفیل ها می باشد.

بعد ازجداسازی سلول های بنیادی مزانشیمال از مغز استخوان رت ها، این سلول ها با غلظت های متفاوتی از کافئین (۱/۰و۵/۰و 1 میلی مولار) برای دوره های زمانی 24، 48 و72 ساعت مجاور شدند. سپس نوتروفیل های جدا شده با سلول های بنیادی مزانشیمال و یا مایع رویی این سلول ها به مدت 4 ساعت انکوبه شدند، آنگاه عملکرد نوتروفیل ها مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان دادند که سلول های بنیادی مزانشیمال و مایع رویی سلول های بنیادی تیمار شده با کافئین به طور معنی داری موجب افزایش زنده مانی و قابلیت فاگوسیتوز سلول های نوتروفیل در سطحی به مراتب بیشتر از مجاورت نوتروفیل ها با سلول های بنیادی و مایع رویی سلول های بنیادی مزانشیمال بدون تیمار می گردد.همچنین باعث کاهش برداشت نوترال رد توسط نوتروفیل های مجاور شده بامزانشیمال تیمار شده با کافئین شد. به علاوه سلول های بنیادی مزانشیمال تیمار شده با کافئین و مایع رویی آن ها به طور معنی داری موجب کاهش انفجار تنفسی نوتروفیل ها پس از برداشت مخمر اپسونیزه نسبت به سلول های بنیادی تیمار نشده و یا مایع رویی آن ها شد. در مجموع این یافته ها ممکن است که افق جدیدی را در ارتباط با درک سازوکارهای ضدالتهابی و ایمنومدولاتوری کافئین نشان دهد.

کلمات کلیدی: سلول بنیادی مزانشیمال، نوتروفیل، کافئین

 

فهرست مطا لب                                                                                                               صفحه

 

فصل اول…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 1

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 1

مقدمه و هدف:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 2

فصل دوم:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 4

کلیات………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 4

۲-سلول بنیادی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 5

۲-۱-تاریخچه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 5

۲-۲-تعریف کلی سلول بنیادی……………………………………………………………………………………………………………………………….. 6

۲-۳-تقسیم بندی سلولهای بنیادی………………………………………………………………………………………………………………………… 6

۲-۳-۱- تقسیم بندی براساس قدرت تمایزی………………………………………………………………………………………………………… 6

۲-۳-۲-تقسیم بندی براساس منشاء………………………………………………………………………………………………………………………. 8

۲-۴- تمایز سلول بنیادی……………………………………………………………………………………………………………………………………… 10

۲-۵-  منابع سلولهای بنیادی………………………………………………………………………………………………………………………………. 10

۲-۶- شاخصهای سطحی سلولی سلولهای بنیادی………………………………………………………………………………………………. 12

۲-۷- سلولهای بنیادی مزانشیمال(MSC)………………………………………………………………………………………………………… 12

۲-۷-۱- مارکر های سطحی  و  خصوصیات  سلولهای بنیادی مزانشیمی…………………………………………………………. 13

۲-۷-۲- منابع سلولهاي بنیادی مزانشیمی………………………………………………………………………………………………………….. 14

۲-۷-۳- خود تجدیدی سلولهای بنیادی مزانشیمی……………………………………………………………………………………………. 14

۲-۷-۴- جداسازی سلولهای بنیادی مزانشیمی…………………………………………………………………………………………………… 16

۲-۷-۵- مکانیسمهای انعطافپذیری سلولهای بنیادی مزانشیمی……………………………………………………………………….. 17

۲-۷-۶-  تمایز سلولهای بنیادی مزانشیمی…………………………………………………………………………………………………………. 18

۲-۷-۸-  مورفولوژی سلولهای بنیادی مزانشیمی……………………………………………………………………………………………….. 18

۲-۷-۹- تاثیر سلول بنیادی مزانشیمی بر روی سیستم ایمنی…………………………………………………………………………… 18

۲-۷-۹-۱-  تاثير سلولهاي بنيادي مزانشيمال بر لنفوسيتهاي T………………………………………………………………………. 19

۲-۷-۹-۲-  تاثير سلولهاي بنيادي مزانشيمال برسلولهايT تنظيمي……………………………………………………………….. 20

۲-۷-۹-۳-  تاثير سلول هاي بنيادي مزانشيمال بر لنفوسيتهای B…………………………………………………………………… 20

۲-۷-۹-۴-  تاثير سلولهاي بنيادي مزانشيمال برسلولهاي عرضه كننده آنتي ژن…………………………………………….. 21

۲-۸-  فاکتورهای سرکوب ایمنی سلولهای بنیادی مزانشیمال………………………………………………………………………….. 21

۲-۹-  نحوه کاربرد سلول بنیادی مزانشیمی……………………………………………………………………………………………………….. 24

۲-۱۰-  استفاده درمانی از  سلولهای  بنیادی مزانشیمی……………………………………………………………………………………. 25

۲-۱۱- مرور کلی بر پاسخ های ایمنی…………………………………………………………………………………………………………………. 25

۲-۱۱-۱-  سیستم میلوئیدی……………………………………………………………………………………………………………………………….. 26

۲-۱۱-۲- نوتروفیل……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 26

۲-۱۱-۳-گرانولهای نوتروفیل……………………………………………………………………………………………………………………………….. 27

۲-۱۱-۴-فاگوسیتوز……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 28

۲-۱۱-۵-انفجار تنفسی………………………………………………………………………………………………………………………………………… 30

۲-۱۱-۶-آنزیمهای تجزیه کننده………………………………………………………………………………………………………………………….. 31

۲-۱۱-۷-فعال شدن نوتروفیل……………………………………………………………………………………………………………………………… 32

۲-۱۱-۸-پذیرندههای سطحی نوتروفیل……………………………………………………………………………………………………………… 32

۲-۱۱-۹-سرنوشت نوتروفیلها………………………………………………………………………………………………………………………………. 32

۲-۱۲- آدنوزین……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 33

۲-۱۳- کافئین………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 33

۲-۱۳-۱- خواص شیمیایی کافئین……………………………………………………………………………………………………………………… 33

۲-۱۳-۲- خواص فیزیکی کافئین………………………………………………………………………………………………………………………… 34

۲-۱۳-۳- مکانیسم بیوسنتز کافئین……………………………………………………………………………………………………………………. 35

۲-۱۳-۴- مکانیسم عمل متیل گزانتین ها( کافئین)………………………………………………………………………………………….. 35

۲-۱۳-۵- فارماکودینامیک متیل گزانتین ها………………………………………………………………………………………………………. 36

۲-۱۳-۶-  اثر کافئین بر سلول های بنیادی مزانشیمال…………………………………………………………………………………….. 38

فصل سوم:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 39

مواد وروش کار………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 39

۳- مواد و روش کار……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 40

۳-1- طرز تهیه محیط کشت DMEM……………………………………………………………………………………………………………….. 40

3-2- طرز تهیه محیط کشت  RPMI 1640………………………………………………………………………………………………………. 41

3-3- تعیین زندهمانی و شمارش سلول به روش تریپان بلو………………………………………………………………………………. 42

3-4- جداسازی و کشت سلول بنیادی مزانشیمال مغز استخوان رت………………………………………………………………… 43

3-5- تریپسینه کردن وپاساژ دادن سلول ها………………………………………………………………………………………………………. 47

3-6- جداسازی نوتروفیل……………………………………………………………………………………………………………………………………… 48

3-7- تيمار سلول هاي بنیادی مزانشیمی مغز استخوان رت با کافئین…………………………………………………………….. 49

3-8- مجاورسازی سلولهای بنیادی مزانشیمی مغز استخوان رت تیمار شده با کافئین……………………………………. 50

3-8-1- مجاورسازی سلولهای بنیادی مزانشیمی مغز استخوان رت تیمار شده با کافئین………………………………. 50

3-8-2- مجاور سازی مایع رویی سلولهای بنیادی مزانشیمی مغز استخوان تیمار شده با کافئین………………….. 50

3-9- فاگوسیتوز مخمر…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 50

3-9-1- آماده سازی سوسپانسیون مخمر…………………………………………………………………………………………………………… 51

3-9-2- روش انجام فاگوسیتوز……………………………………………………………………………………………………………………………. 52

3-10- سنجش انفجار تنفسی توسط احیاء نیتروبلوتترازولیوم (NBT)…………………………………………………………….. 54

3-11- آنالیز آماری………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 55

فصل چهارم:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 56

نتایج……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 56

۴-نتایج………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 57

۴-1 نتایج مجاور سازی سلول مزانشیمال تیمار شده و سلول نوتروفیل……………………………………………………………. 57

۴-1-1 – میزان زنده مانی……………………………………………………………………………………………………………………………………. 57

۴-1-2 – فاگوسیتوز……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 58

۴-1-2-1 – قابلیت برداشت NR توسط نوتروفیل‌ها…………………………………………………………………………………………… 58

۴-1-2-1 – فاگوسیتوز مخمر اپسونیزه……………………………………………………………………………………………………………….. 59

۴-1-3-  قابلیت انفجار تنفسی(NBT)……………………………………………………………………………………………………………….. 59

۴-2-  نتایج مجاورسازی مایع رویی سلول مزانشیمی تیمار شده و  سلول نوتروفیل……………………………………….. 61

۴-2-1 – میزان زنده مانی…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 61

۴-2- 2-  فاگوسیتوز…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 61

۴-2-2-1-  قابلیت برداشت NR توسط نوتروفیل‌ها…………………………………………………………………………………………… 61

۴-2-2-1- فاگوسیتوز مخمر اپسونیزه:………………………………………………………………………………………………………………… 62

۴-2-3- قابلیت انفجار تنفسی(NBT)…………………………………………………………………………………………………………………. 63

فصل پنجم:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 66

بحث و پیشنهادات…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 66

5-بحث:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 67

پیشنهادات:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 71

فصل ششم:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 72

منابع………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 72

 

 

 

فهرست جداول و اشکال

شکل۲-۱: تقسیم بندی سلول های بنیادی بر اساس توانایی تمایز. 7

شکل ۲-۲: سلول های بنیادی جنینی و تمایز آنها 9

شکل۲-۳: خود نوسازی و تقسیم نامتقارن سلول های بنیادی.. 15

جدول۲-۱: منابع مختلف سلول های بنیادی مزانشیمال و مطالعات انجام شده 17

شکل ۲-۴.: مکانیسمهای اعمال تاثیر سلولهای MSC بر انواع زیرردههای سلولهای T و سلولهای  NK. 20

شکل ۲-۵ : مکانیسمهای تعدیل ایمنی به کار گرفته شده توسط سلول های MSC. 24

شکل 2-6 : محتویات دانههای سیتوپلاسمی نوتروفیلها و عملآن.. 28

شکل 2- ۷: واکنشهای عمده تنفسی.. 31

شکل ۲-۸: ساختار کافئین.. 34

جدول ۲-۲: ویژگی های فیزیکی کافئین.. 34

شکل۲-۹: مکانیسم سنتز کافئین.. 35

شکل 3-1:کشت سلول مزانشیم رت در روزهای 14-0: 46

شکل 4-۱- پاساژ سلولهای آسپیره شده از مغز استخوان.. 65

شکل4-۲- ارزیابی میزان فاگوسیتوز سلولهای نوتروفیل تیمار شده با سلولهای مزانشیمی. 65

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست نمودار ها

نمودار۴-۱: ارزیابی قابلیت زنده مانی سلول های نوتروفیل.. 57

نمودار ۴-۲ : ارزیابی قابلیت برداشت نوترال رد سلول‌های نوتروفیل.. 58

نمودار ۴-۳ : ارزیابی قابلیت فاگوسیتوزمخمر اپسونیزه سلولهای نوتروفیل.. 59

نمودار ۴-4 :ارزیابی قابلیت انفجار تنفسی سلولهای نوتروفیل.. 60

نمودار ۴-۵ :ارزیابی قابلیت زنده مانی سلول های نوتروفیل.. 61

نمودار ۴-۶ : قابلیت برداشت NR توسط  سلولهای نوتروفیل.. 62

نمودار ۴-۷ :ارزیابی میزان فاگوسیتوز سلولهای نوتروفیل.. 63

نمودار ۴-۸ :ارزیابی قابلیت انفجار تنفسی سلول های نوتروفیل.. 64

×
×

سبد خرید